Schakel tussen idee├źn en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

Ondernemersfonds Utrecht

Sinds 1 januari 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevormd met een verhoging van de OZB op niet-woningen. Ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of instantie die OZB (Onroerende Zaak Belasting) niet-woningen betaalt, zowel profit, not-for-profit en non-profit, draagt dus bij aan het ondernemersfonds. Het opgebrachte geld, € 50,- per € 100.000,- WOZ-waarde, komt 1:1 terug in het fonds, beheerd door de stichting Ondernemersfonds Utrecht.

Aanleiding voor stadsbreed fonds

Het verzoek om te komen tot een ondernemersfonds is voortgekomen uit de wens van een aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden om collectieve voorzieningen collectief te financieren. Deze gebieden hebben zich verenigd in een stuurgroep. Zaken als collectief cameratoezicht, collectieve surveillance, feestverlichting, gebiedsmarketing en parkmanagement zijn collectieve voorzieningen, die lang niet altijd en overal collectief gefinancierd worden. Het fonds kan hierin voorzien. De OZB voor niet-woningen bestaat uit een gebruikers-/huurdersdeel (45%) en een eigenarendeel (55%). Beide groepen leveren in principe dus een bijdrage aan het ondernemersfonds.

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

Het geld uit het ondernemersfonds kan gebiedsgericht ingezet worden voor zaken met een collectief doel die van belang worden geacht in de diverse trekkingsgebieden. Dit zijn in totaal zo'n 60 gebieden in de stad Utrecht, waarvan de meeste heel natuurlijk zijn aan te wijzen, zoals de bedrijventerreinen, kantorenparken, de binnenstad en winkelcentra. De gebiedsindeling is een uitgangspunt, maar kan zich dynamisch ontwikkelen als er meer allianties (georganiseerde ondernemersverbanden) ontstaan. Per trekkingsgebied is een reeds bestaande (ondernemers)vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband door het ondernemersfonds aangemerkt als trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger. De bedoeling is dat via deze vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband het geld dat klaar ligt voor dat specifieke gebied, besteed wordt. De stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt niet specifiek de inhoudelijke besteding, maar hanteert wel een aantal spelregels m.b.t. bestedingsaanvragen. Van belang is tevens dat het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Alle trekkingsgerechtigde huurders/eigenaren moeten in de gelegenheid kunnen zijn om zich aan te sluiten bij de trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger binnen hun gebied om zo invloed uit te kunnen oefenen op de besteding.

Trekkingsrecht Business Eiland Utrecht uit Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht heeft voor haar trekkingsgebied een jaarlijks trekkingsrecht op gelden uit Ondernemersfonds Utrecht, vooralsnog voor de duur van het ondernemersfonds t/m 2019. Dit trekkingsrecht is thans ca. 130.000 Euro. Om mee te kunnen beslissen over het doel en de besteding van deze gelden wordt elk jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden voor alle partijen (huurders, vastgoedeigenaren) in dit trekkingsgebied. Het streven is dat zij zich zoveel mogelijk bij ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht registreren als lid. Daar is geen contributie aan verbonden. De (operationele) kosten van de ondernemersvereniging worden sinds 2012 ook met gelden uit het het ondernemersfonds betaald. Via de registratiepagina op onze website kan iedereen die een verhoogde OZB-aanslag betaalt voor het trekkingsrecht van Business Eiland Utrecht uit Ondernemersfonds Utrecht zich automatisch en kosteloos als lid inschrijven bij de ondernemersvereniging. Alle partijen (c.q. (zakelijke) huurders en vastgoedeigenaren in het trekkingsgebied) zijn hierover diverse malen per brief/nieuwsbrief geïnformeerd. Business Eiland Utrecht heeft het trekkingsrecht over deelgebied 9 C uit Ondernemersfonds Utrecht. 

Wilt u weten of u onder het trekkingsgebied van Business Eiland Utrecht valt? Dit kunt u navragen bij Ondernemersfonds Utrecht en raadplegen in het overzicht van straatnamen gebied 9 C.


Op deze pagina staan de eventueel lopende projectaanvragen van Business Eiland Utrecht die Ondernemersfonds Utrecht momenteel in behandeling heeft.

In deze korte introductiefilm ziet u hoe Ondernemersfonds Utrecht werkt.